Bookmark and Share

Pravidla VCB 2012

Vydáno dne 22. 06. 2012 (2509 x přečteno)

Kompletní znění pravidel VC Blanenska 2012


Pravidla Velké ceny Blanenska pro rok 2012

 

Článek I

Účast na soutěžích a hodnocení

 

1. Soutěží zařazených do Velké ceny Blanenska (dále VCB) se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva, která se přihlásí do jednotlivých soutěží.

2. Hodnocení VCB se provádí v kategoriích MUŽI a ŽENY.

3. Do hodnocení VCB budou zařazena všechna družstva.

4. Do hodnocení VCB jsou započítávána i „B“ družstva. První startující družstvo bude při svém pokusu označeno hlavním rozhodčím a nastoupí ke kontrole při pokusu druhého družstva.

5. Za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva. Tato skutečnost musí být oznámena na poradě velitelů před soutěží. K plnění požárního útoku nastoupí tento člen v dresu svého domovského družstva. V jedné soutěži smí soutěžící startovat maximálně dvakrát.

Článek II

Provedení požárního útoku

 

1. Dle platných Pravidel požárního sportu a těchto Pravidel VCB.


2. Terče nástřikové nebo sklopné, přes otvor o průměru 50 mm.


3. Čas měřen elektronickou časomírou s přesností na 2 desetinná místa. Spuštění časomíry výstřelem ze startovací pistole. Časomíra musí být schválena Radou VCB pro daný soutěžní rok.

4. Vedoucí družstva má možnost si neprodleně po ukončení pokusu svého družstva ověřit dosažený čas a jeho zápis u časoměřičů.

5. Startování:

       a) dle platných pravidel PS

       b) po ukončení přípravy (uplynutí času na přípravu nebo předaní družstva rozhodčím na podlážce startérovi) nemůžou soutěžící již opustit startovací prostor. Dojde-li k pádu vybavení po ukončení přípravy, nesmí se provádět oprava. V případě, že by hrozilo zničení stroje (pád nářadí na ovládaní stroje), smí jeden člen družstva tomuto zničení zabránit. Oprava nářadí není možná ani v případě chybného startu a jeho opakování. Je-li v průběhu startování nutný zásah do časomíry (přebíjení pistole, apod.) muže startér povolit členovi družstva, případně vedoucímu družstva (v ženské kategorii) dočasné vypnutí stroje.

6. Muži 3B +2x2C, ženy 2B+2x2C.

7. Při stříkání smí být proudnice (včetně spojky hadice) opřena o zem.

8. Družstvo může požádat, aby mu v průběhu jeho pokusu nebyla doplňována voda. Dojde-li v takovém případě voda před ukončením daného pokusu nebo před uplynutím maximální doby, kterou má družstvo na provedení svého pokusu dle Pravidel požárního sportu, bude pokus hodnocen jako nedokončený.

 

Článek III

Technické podmínky

 

1. Dle platných Pravidel požárního sportu a těchto Pravidel VCB.

2. Útočné vedení „C“ – plošná šířka min. 65 mm, délka min. 19 m.

3. Dopravní vedení „B“ - plošná šířka min. 100 mm, délka min. 19 m.

4. Sací koš 110 mm s funkční klapkou, ochranná mřížka s velikostí oka max. 10 x 10 mm.

5. Požární stříkačka vycházející ze stroje schváleného typu bez viditelných úprav. Stroj může být v chodu. Nejsou povoleny úchyty (např. pro zachycení savice). Povoluje se použití savicového nádstavce.

6. Družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu.

7. Proudnice C vlastní.

8. Podložka pod savice se může používat pouze hladká a rovná (bez výřezů a úchytů).

9. Spoje hadic a savic se nesmí dotýkat a mezi těmito spoji musí volně projít arch papíru.

10. Jednotná měřidla pro měření šířky hadic a průměru proudnic dodá rada VCB. Měřidla budou k zapůjčení závodníkům u hlavního rozhodčího.

11. Značky na dráze budou jednotné a zajistí je pořadatel před začátkem soutěže. Rozmístění značek je po 18 m pro mužskou kategorii a po 17,5 m pro ženskou kategorii.

 

Článek IV

Vedoucí družstva

 

1. Práva a povinnosti vedoucího dle platných pravidel PS.

2. U družstev žen muže vedoucí pomáhat při přípravě základny.

3. Vedoucí družstva je povinen vyplnit písemnou přihlášku do soutěže. Tato přihláška musí obsahovat jména všech členů soutěžního družstva a v případě, že si družstvo půjčuje cizího závodníka, jeho jméno a domovské družstvo. Odevzdáním přihlášky vedoucí družstva stvrzuje, že družstvo je seznámeno s těmito pravidly a soutěže se účastní na vlastní nebezpečí. Bez předložení vyplněné přihlášky při prezentaci nebude družstvo přihlášeno do soutěže. Přihláška musí být opatřena datem soutěže a vlastnoručním podpisem.

 

Článek V

Rozhodčí

 

1. Rozhodčí pro soutěž zajišťuje pořadatel soutěže.

2. Kvalifikace rozhodcích:

a) hlavní rozhodčí, rozhodčí na podlážce – rozhodčí instruktor nebo rozhodčí

b) ostatní rozhodčí - pomocný rozhodčí

c) startér - rozhodčí instruktor nebo rozhodčí

d) pomocný startér – pomocný rozhodčí

3. Minimální počet rozhodčích – 1 hlavní rozhodčí, 1 rozhodčí na podlážce, 3 pomocní rozhodčí, 1 startér, 1 pomocný startér.

4. Funkci rozhodčího na podlážce smí výjimečně vykonávat hlavní rozhodčí.

 

Článek VI

Protesty

 

1. Podávání protestu dle platných pravidel PS.

2. Časový limit pro podání odvolání dle pravidel PS.

3. V případě sporných otázek, které neupravují pravidla požárního sportu ani tato pravidla, se přivolává k řešení Rada VCB.

4. Kauce za podání protestu činí 500,- Kč. V případě neuznání protestu propadá kauce ve prospěch VCB.

 

 

Článek VII

Rada VCB

 

1. Je volena na zasedání VCB.

2. Činnost rady se řídí schválenými stanovami.

3. Spravuje fond VCB, který je každoročně při slavnostním vyhlášení výsledků daného ročníku VCB rozdělen do cen pro ohodnocená družstva.

4. Má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže.

5. Všichni členové Rady VCB musí být proškoleni v Pravidlech požárního sportu a mít minimálně kvalifikaci „ROZHODČÍ“.

6. Zajišťuje zveřejnění výsledků soutěží a průběžného pořadí VCB v regionálních médiích a na internetu.

7. Deleguje na každý závod zařazený do VCB jednoho svého člena, který se zúčastní vyhlášení výsledku soutěže a provede s velitelem soutěže kontrolu účasti na tomto vyhlášení. Dále provede veškeré další administrativní úkony, které vyžadují Pravidla VCB.

8. Po soutěži provede písemné zhodnocení soutěže.

9. Zajistí označení pro rozhodčí.

10. Rada VCB přeměří před začátkem soutěže značky dle čl. III odst. 11.

 

Článek VIII

Termíny a místa konání soutěží

 

1. Do hodnocení VCB bude zařazeno celkem 12 soutěží.

2. Tyto soutěže budou vybrány hlasováním na valné hromadě VCB.

3. Soutěže se mohou konat pouze na území okresu Blansko (před změnou jeho hranic účinnou od 1. 1. 2007).

4. Každý žadatel je povinen představit stručnou prezentací svoji soutěž na valné hromadě VCB. V případě, že žadatel soutěž nepředstaví, nebude jeho kandidatura přijata.

 

Článek IX

Hlasovací právo

 

1. Hlasovací právo pro volbu členů Rady VCB a pro hlasování o soutěžích zařazených do bodování VCB má každé družstvo, které může pořádat soutěž zařazenou do VCB dle čl. VIII odst. 3, které se zúčastnilo minimálně 9 soutěží zařazených do VCB v roce 2011. Splňuje-li více družstev („B“, ženy) z jednoho sboru tuto podmínku, mají tato družstva jen 1 společný hlas. Tato družstva mají povinnost navrhnout svého kandidáta do Rady VCB.

2. Pro rok 2012 má hlasovací právo těchto 21 sborů: Bořitov, Brťov-Jeneč, Černá Hora, Černovice, Horní Poříčí, Jabloňany, Lysice, Malá Lhota, Míchov, Němčice, Okrouhlá, Ostrov u Macochy, Pamětice, Sebranice, SK Petrovice, Sudice, Sychotín, Šošůvka, Těchov, Žďár, Žernovník.

 

Článek X

10. Hodnocení jednotlivých soutěží

 

1.

Umístění

MUŽI

ŽENY

1.

25

15

2.

22

13

3.

20

11

4.

18

10

5.

17

9

6.

16

8

7.

15

7

8.

14

6

9.

13

5

10.

12

4

11.

11

3

12.

10

2

13.

9

1

14.

8

0

15.

7

0

16.

6

0

17.

5

0

18.

4

0

19.

3

0

20.

2

0

21.

1

0

 

2. O umístění rozhoduje dosažený čas.

3. Při dosažení stejného času se umístí družstva na stejném místě a získají stejný počet bodu.

4. Družstva na bodovaných místech jsou povinna zúčastnit se vyhlášení výsledků v minimálním počtu 4 členů v dresech, a to po celou dobu vyhlášení. V případě bezdůvodné neúčasti na vyhlášení výsledků nebo jeho opuštění v průběhu vyhlášení ztrácí družstvo získané body. Svoji případnou neúčast a důvod je družstvo povinno oznámit před tímto vyhlášením veliteli soutěže nebo delegátovi Rady VCB.

 

Článek XI

Celkové hodnocení VCB

 

1. Do celkového hodnocení se započítává 12 nejlepších výsledků.

2. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů.

3. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění.

4. Vítězná družstva obdrží putovní poháry.

5. Družstva na 1. - 3. místě obdrží poháry za umístění.

  1. Mezi ohodnocená družstva bude rozdělen fond VCB dle následujícího klíče: 

Umístění

Odměna muži (%)

Odměna ženy (%)

  1. místo

19

12

  1. místo

15

9

  1. místo

12

7

  1. místo

9

5

  1. místo

7

0

  1. místo

5

0

 

Článek XII

Povinnosti pořadatelů soutěží

1. Složit před zahájením ročníku poplatek 1 500,- Kč do fondu VCB spravovaném Radou VCB.

2. Po soutěži odvést do fondu VCB poplatek 40,- Kč za každé zúčastněné družstvo.

3. Přijmout do soutěže všechna řádně přihlášená družstva.

4. Provést vyhlášení výsledků soutěže do 30 minut po skončení posledního požárního útoku.

5. Po skončení soutěže předat výsledkovou listinu Radě VCB v elektronické podobě v jednotném formátu (ke stažení na stránkách VCB).

6. Jmenovat osobu zodpovědnou za organizační průběh soutěže (velitel soutěže), která bude řešit sporné otázky s hlavním rozhodčím a Radou VCB. Tato osoba bude viditelně označena.

7. Vytyčit 2 úseky pro měření délky hadic (19 m).

8. Opatřit dráhu značkami dle čl. III odst. 11 těchto Pravidel VCB. Značky musí být umístěny viditelně, nesmí bránit v pokusu soutěžícím družstvům a ohrožovat bezpečnost.

9. Zajistit trať proti vstupu diváků v průběhu plnění požárních útoků.

10. Podřídit se požadavkům, které plynou ze smluv podepsaných mezi VCB a sponzory. K tomu se zaváže podepsáním smlouvy s VCB. Ve smlouvě jsou zahrnuty i sankce za nedodržení podmínek. V případě, že pořadatel nepodepíše smlouvu s VCB, musí odstoupit od pořádání soutěže zařazené do VCB a automaticky jej nahrazuje kandidátská soutěž s nejvyšším počtem hlasů.

11. Pojistit svoji soutěž proti zranění nebo smrti třetích osob a proti škodám způsobeným třetím osobám, tj. všem osobám, které v daný okamžik nesoutěží na dráze. Na požádání členů Rady VCB musí předložit doklad o tomto pojištění.

  1. Na všechny tiskoviny související se soutěží uvádět loga sponzorů VCB.
  2. V případě zájmu o přímý přenos soutěže mediální partnerem www.hasici150.tv zajistí požadované technické zázemí. Za realizaci přenosu uhradí cenu 1000,- Kč. Tato částka bude sloužit na zajištění realizačního štábu (500,- Kč) a na podporu projektu hasičské televize (500,- Kč).

 


Zdroj: Aleš Havelka